Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Барилгын салбарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдлаа.

  • 2018-07-17 17:30
  • Улаанбаатар хот

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018.07.05-ны өдрийн А/124 тоот тушаалаар Барилгын салбарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлагдлаа. Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

ҮГИЙН ТОВЧЛОЛ ТАЙЛБАР:

МАЭ-Монголын архитекторуудын эвлэл

МИГХ-Монголын инженер геологичдын холбоо

МБЗТЗХ-Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо

МБИХ- Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо

МГФЗЗХ-Монголын гео физик зураг зүйн холбоо

МГЗБХ-Монголын газар зохион байгуулагчдын холбоо

МБМҮХ-Монголын барилгын материал үйлвэрлэгчдийн холбоо

ӨТМТҮХ-Өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж үндэсний холбоо

БТХ-Барилгын төсөвчдийн холбоо