Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм

  • 2019-01-28 19:12
  • Улаанбаатар хот

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 218-р тушаалаар шинэчлэн  батлагдсан  "Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм" -ийг үзнэ үү.