Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2-Р САР

  • 2019-01-29 18:08
  • Улаанбаатар хот

2019 оны 2-р сарын сургалтын хуваарь

Д/д

Сургалт болох өдөр

Сургалтын нэр

Олгох багц цаг

Хамрах хүрээ

1

2019.02.12-с 2019.02.15 хүртэл

Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын, ашиглалтын инженерүүдэд зориулсан сургалт

4

2.2 ба 3.2 Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ /ЗААВАЛ суралцах/

2.4 ба 3.4 Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ /СОНГОН суралцах/

2

2019.02.12-с 2019.02.15 хүртэл

Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн системийн угсралт, засварын, ашиглалтын инженерүүдэд зориулсан сургалт

4

2.3 ба 3.3 Цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ

/ЗААВАЛ суралцах/

2.5 ба 3.5 Мэдээлэл, холбоо дохиоллын угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ

2.9 Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын хүрээ /СОНГОН суралцах/

3

2019.02.18

“Норм, нормативын баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай”

1

1.22 Барилгын салбарын удирдлага зохион байгуулалт, менежментийн хүрээ

1.15 Усны барилга, байгууламжийн зураг төслийн хүрээ

2 ба 3-р хүрээний угсралт, ашиглалтын хүрээ

 Мэргэшсэн инженерүүдийн

/ЗААВАЛ суралцах/

4

2019.02.19

Барилгын үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх

1

2.1 ба 3.1 Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ

/ЗААВАЛ суралцах/

 

1.7 Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ

/СОНГОН суралцах/

5

2019.02.20

Барилга угсралтын ажлын технологи

1

6

2019.02.21

Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын, ашиглалтын инженерийн удирдлагын баримт бичгийн

1

7

2019.02.22

Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын, ашиглалтын инженерийн БНбД

1

8

2019.02.19,20

Барилгын төслийн удирдлага

2

1.22 Барилгын салбарын удирдлага зохион байгуулалт, менежментийн хүрээ

/ЗААВАЛ суралцах/

 

Бусад хүрээний инженерүүд

/СОНГОН суралцах/

9

2019.02.21

“Фидик”ийн гэрээ

0.5

Барилга, байгууламжийн QS гэрээний ажил

0.5

10

2019.02.22

Барилгын төслийн PMIS программ

1

11

2019.02.26-с 2019.03.01 хүртэл

Ус хангамж, ариутгах татуургын инженерүүдэд зориулсан сургалт

4

2.4 ба 3.4 Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ /ЗААВАЛ суралцах/

2.2 ба 3.2 Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ /СОНГОН суралцах/

12

2019.02.26-с 2019.03.01 хүртэл

Мэдээлэл, холбоо дохиолол болон автоматжуулалтын инженерүүдэд зориулсан сургалт

4

2.5 ба 3.5 Мэдээлэл, холбоо дохиоллын угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ

2.9 Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын хүрээ /ЗААВАЛ суралцах/

2.3 ба 3.3 Цахилгаан хангамжийн угсралт, засварын, ашиглалтын хүрээ /СОНГОН суралцах/